NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Povinnosti po pohrebe


Po pohrebe je potrebné:

Ďalej môžete požiadať o finačné príspevky od štátu.

Úmrtný list

Úmrtný list sa vybavuje na matričnom úrade v obci alebo mestskej časti, kde úmrtie nastalo. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list na počkanie v čase úradných hodín a bez poplatku. Pre zjednodušenie tejto, už aj tak náročnej situácie, Vám vie pomôcť pohrebná služba, ktorá Vám na základe splnomocnenia vybaví na príslušnom matričnom úrade úmrtný list. Na vybavenie úmrtného listu budete potrebovať:

Vydanie jedného vyhotovenia úmrtného listu je zadarmo. Každá ďalšia úradne overená kópia je spoplatnená sumou 5 €. O vydanie duplikátu úmrtného listu môže oprávnená osoba požiadať aj elektronicky, ak má občiansky preukaz s čipom. Pri elektonickom podaní je poplatok 2,50 €.

Matričný úrad upovedomí všetky úrady, ktoré mu spadajú do kompetencií – príslušný okresný súd, Sociálna poisťovňa a Úrad pre dohľad nad zdravotnotnou starostlivosťou. Oznamovaciu povinnosť vykonáva matričný úrad raz za mesiac.

Občiansky a vodičský preukaz, cestovný a zbrojný pas

Na matričnom úrade sa odovzdá občiansky preukaz, ktorý neskôr odovzdajú policajnému zboru.

Vodičský preukaz ako aj cestnovný pas môžete odovzdať akémukoľvek policajnému zboru, ktoré automaticky strácajú platnosť v deň úmrtia danej osoby. Zbrojný preukaz je potrebné odovzdať do 7 dní od úmrtia osoby a to príslušnému orgánu, ktorý doklad vydal. Pre zbraň vyšle polícia hliadku, ktorá ju bezpečne prevezie, keďže cudzia osoba, ktorej zbraň nepatrí, nemá oprávnenie ju prenášať. Zbraň, ktorá je uložená na polícii bude súčasťou dedičského konania.

Poisťovne

Oznámenie o úmrtí Sociálnej poisťovni nie je povinnosťou. Odporúčame Vám však skutočnosť nahlásiť v prípade, ak zosnulý bol poberateľom dôchodku, či iných dávok alebo bol samostane zárobkovo činnou osobou. Predložením úmrtného listu Sociálnej poisťovni môžete predísť zbytočným problémom, aby dávka nebola na ďalšie obdobie vyplatená neoprávnene.

Ak bol zosnulý, všetky povinnosti súvisiace s oznamovaním do Sociálnej poisťovne o zániku poistného plní práve jeho zamestnávateľ.

V prípade nedoplatkov na poistnom a iné dlhy sa stávajú automaticky súčasťou dediškého konania.

Pokiaľ zosnulý poberal dávky v nezamestnanosti alebo dôchodok, nárok na ich vyplatenie dňom jeho smrti zaniká. Ak dôchodok a dávky chodili poštou a vyplácali sa v hotovosti, pozostalí nemajú nárok ich po smrti poberateľa prevziať. Pošta sa postará o vrátenie nevyplateného dôchodku Sociálnej poisťovni. V prípade vyplácanie dôchodku na účet by ho pozostalí nemali vyberať. Ak boli peniaze vyplatené neoprávnene, Sociálna poisťovňa si ich stiahne späť.

Keď zosnulý poberal dôchodok a ten mu ku dňu smrti nebol vyplatený, vyplatia ho manželovi/manželke, prípadne deťom či rodičom. Dôchodok po smrti sa manželovi, resp. manželke vyplatí automaticky v rámci konania o priznanie vdovského či vdoveckého dôchodku. Nie je nutné podávať žiadosť o vyplatenie dôchodku po smrti. Ak zosnulý nemal manžela alebo manželku, výplata dôchodku po úmrtí ide deťom, prípadne rodičom. Vtedy je nutné podať čestné vyhlásenie, ktoré je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.

V prípade, že zosnulý mal vo svojom vlastníctve zapožičané zdravotnícke pomôcky od zdravotnej poisťovne, je potrebné ich odovzdať. Oznámiť úmrtie zdravotnej poisťovni je nutné v tom prípade, ak zosnulý bol samostatne zárobkovo činnou osobou.

Banka a dôchodková správcovská spoločnosť

Hneď ako sa banka dozvie informáciu o úmrtí kienta, zablokuje jeho bežný účet, čím sa znemožnia všetky debetné a kreditné transakcie. Zrušené je spravidla i spoplatnenie účtu a zasielanie výpisov. Výber a prevod peňazí po smrti blízkeho teda nie je možný. Účet ostáva zablokovaný až do ukončenia dedičského konania. Po jeho ukončení predložia dediči banke právoplatné uznesenie o dedičstve, na základe ktorého môžu znovu nakladať s finančnými prostriedkami na účte zosnulého.

Výnimkou sú prípady, keď klient ustanovil disponenta, ktorý môže s účtom manipulovať. Vtedy k zablokovaniu účtu po smrti nedôjde. Mať disponenta na účte po smrti sa odporúča, pokiaľ ide o účet, z ktorého odchdádzajú trvalé príkazy či inkasá týkajúce sa spoločného majetku alebo je hlavným zdrojom peňazí. Nehrozí tak, že rodina ostane až do skončenia dedičského konania bez prostriedkov. S bankou by ste mali komunikovať v prípade, že mal zosnulý spotrebný alebo hypotekárny úver. Dátumom nahlásenia úmrtia dlžníka banka zastavuje úročenie spotrebného úveru.

O úmrtí vášho blízkeho informujte i príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej si váš blízky sporil na dôchodok. Je potrebné predložiť kópiu úmrtného listu. S úsporami v II. pilieri sa ďalej nakladá podľa zákona.