NONSTOP SLUŽBA +421 911 130 468

Finančné príspevky od štátu


Vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby je náročný proces, ktorý môže zásadne ovplyvniť aj rodinný rozpočet. V situácii, ktorá vznikne po úmrtí blízkeho, môžete požiadať o niektoré finančné príspevky od štátu v závislosti na konkrétnej životnej situácii a vzťahu k zosnulému.

V súvislosti s úmrtím štát poskytuje:

Príspevok na pohreb

Otvoriť žiadosť o príspevok na pohreb

Sťiahnuť žiadosť o príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého. Aktuálna výška príspevku je 79,67 €.

Podmienky nároku na príspevok:

Oprávnená osoba si uplatní nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronicky, prostredníctvom portálu slovensko.sk a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

Vdovský/vdovecký dôchodok

Otvoriť žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účel dôchodcu v banke

Sťiahnuť žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účel dôchodcu v banke

Jedná sa o dôchodkovú dávku, ktorej účelom je zabezpečiť vdove/vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manžela/manželky. Žiadosť o priznanie vdovského/vdoveckého dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Doklady potrebné k spísaniu žiadosti o vdovský/vdovecký dôchodok:

Ak zosnulý ešte pracoval a nepoberal dôchodok, tak je potrebné predložiť aj nasledovné doklady:

Ako požiadať o vdovský dôchodok

Ako požiadať o vdovecký dôchodok

Sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča. Dieťatu môže vzniknúť nárok na sirotský dôchodok po každom z rodičov. To znamená, že dieťa môže mať nárok na dva sirotské dôchodky. Sirotský dôchodok je možné vybaviť len pre nezaopatrené dieťa do 26. roku života, ktoré študuje alebo pre zlý zdravotný stav nemôže študovať ani vykonávať zárobkovú činnosť. Žiadosť o priznanie sirotského dôchodku spisuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ako požiadať o sirotský dôchodok

Sirota, resp. jej zákonný zástupca predkladá Sociálnej poisťovni doklady: